Kripto Para Nedir?
21 Aralık 2016
Node.js Nedir?
7 Mayıs 2019

 

Medeniyet, Türkçede  uygarlık anlamında kullanılmaktadır. Kökeni, Arapça “şehir” anlamına gelen “medine” kelimesinden gelir, yani uygar insan, şehirleşmiş insan anlamına gelmektedir. Türkçede uygarlık, şehirleşme ile özdeş iken, İngilizce dilinde “civilization” olarak kullanılmaktadır. İngilizce “civilization” “civil” yani vatandaş kökünden gelmektedir. Yani tam çevirisi ile ingilizce dilinde “civilization” vatandaşlaşma gibi bir anlam taşımaktadır. Sadece bu etimolojik anlamdan bakıldığında dahi, uygarlıklar arasındaki bakış açısı farkı gözler önüne serilmektedir. Türkçe’de uygarlık, “şehir” merkezli bir algısal düzlemi ifade ederken, ingiliz dilinde “birey” merkezli algısal düzlemi ifade etmektedir.

 

Tarih boyunca, uygarlaşma, devletler arasında yarışa dönüşegelmiştir. Egemenliklerini ve çağının ekonomik ve ulusal gerekliliklerini sağlayan milletler, birbirlerine belirli argümanlar ile üstünlüklerini kabul ettirmeye çalışmışlardır. Roma döneminde, uygarlık şehir merkezlerine su getirebilmek iken, sanayi devrimi sırasında, uygarlık altyapı hizmetlerine dönüşmüştür.

Günümüzde ise, uygarlık, çevreye ve insana daha duyarlı şehirler geliştirebilmektir desek sanırım “uygunsuz” olmaz.

Dilimizdeki anlamı ile şehirleşme, uygarlık geliştirmenin temelini oluşturduğu için, muasır medeniyetler seviyesine erişmek, bu kapsamda şehirleşmeden geçmektedir.

Zamanın ruhu açısından bakacak olursak, muasır şehirler, altyapı hizmetlerini sağlamış, trafik, geri dönüşüm sorunu olmayan, yeterli yeşil alana sahip, sosyal ve sağlık hizmetleri itibari ile sorumlu olduğu bölgede kimseyi dışarıda bırakmayan bir sistemdir.

Bugünün sorunları, bugünün çözümleri ile çözülebilir, ama yarının sorunlarını daha oluşmadan bugün çözebilmek daha çok istenen bir yöntem olacaktır.

Türkiye Belediyeler Birliğinin geliştirmiş olduğu Belbis adlı yazılım ile belediye hizmetleri ve yönetimi otomasyon vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Belbis halihazırda Nüfus, Tapu, Sosyal Güvenlik kurumu ile e-devlet üzerinden entegre çalışmaktadır. Belbis’i kullanan belediyeler sayesinde, Belbis sunucularında bu belediyelerin ve bu belediyelerde bulunan bireylerin bilgileri saklanmaktadır.

Belbis’e eklenebilecek, Yapay Zeka entegrasyonu ile gerek belediyelerimizin, gerek devlet yönetiminin ve gerekse vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırılabilir.

Okuyacağınız makalede Belbis’e entegre edilecek bir Yapay Zeka Yazılımının sağlayabileceği faydalar anlatılmak istenmiştir. Bahsettiğimiz faydalar, yazılım geliştirilmeden fark edilmiştir, sistemin tahmin edilemeyen kısımları olması sebebiyle, uygulamada faydalarının daha çok olacağı düşünülmektedir.

 

Konunun karmaşıklığı ve yapılacak işlemlerin anlatımı okuyucuyu sıkmaması için, Belbis Yapay Zeka Entegrasyonunun nihai olarak, Devlet ve belediye yönetimine ne tür faydalar sağlayabileceği önce anlatılmak istenmektedir.

 

 

 

 

            1) Belediye Yönetimine Sağlanacak Faydalar

            İnsan kaynakları performans ölçümü, Belbis ile mevcutta sağlanmaktadır. Hangi kullanıcının ne zaman sisteme giriş yaptığı, ne kadar işlem yaptığı, kaç vatandaşa hizmet verdiği Belbis Başkanlık ve İnsan Kaynakları Modülü üzerinden izlenebilmektedir.

Yapay zeka entegrasyonu ile ise mevcut personel ayrı ayrı, bireysel verimliliklerine göre hangi işe yatkın oldukları analiz edilebilir ve hizmet kalitesi itibari ile belediyenin kör noktaları daha kolay tespit edilerek zayıf olunan alanlarda hizmet kalitesi iyileştirilebilir. Vatandaştan alınacak hizmet geribildirimi ve çalışan MMPI karakter analizi verileri eşleştirilerek, çalışan karakter tipine göre iş uyumu sağlanabilir ve bu sayede çalışanlar karakterine uygun işte çalıştırılırken, belediye hizmet kalitesi arttırılabilir.

Şehir planlama alanında, şehrin mevcut yerleşimi, topografi, trafik bilgisi,  hava kalitesi gibi veriler işlenerek, şehrin hangi bölgelerinin imara açılması gerektiği yönünde yönetime tavsiyede bulunulabilinir. Buradaki sistem, toplanan verilerin raporlanmasına ek olarak, bu raporların Yapay Zeka ile işlenmesi ile oluşturulabilir.

Yine trafikten gelecek verilerle, ek karayolu ve toplu taşıma çözümleri konusunda yönetime faydalı olunabilinir.

 

1.1) Gelir

Belediyenin gelir kaynakları işlenerek, fırsat maliyeti analizi ile yönetime tavsiyede bulunulabilinir. Mevcut gelir kolları analiz edilerek, bu gelir kalemlerinin verimlilik artışı yoluyla arttırılması sağlanabilir.

Yapay zeka sistemleri, düşündükleri sistemleri bir bütün olarak işleyebildiği için, gelir modelini, işletme yaşam modelini, mevcut modele ek olarak, asimetrik olarak da analiz edebilmektedir. Bu sayede alınan bir kararla ilgili elde edilen geliri ve bu model tercih edilmemesi durumundaki ek maliyetleri ya da farklı bir gelir tercihi durumundaki gelir artışını daha kapsamlı olarak analiz edebilir(fırsat maliyeti).

1.2)Nüfus Yönetimi

Belediye gelirleri aritmetik arttırılabilir, ancak nüfus artışı geometriktir. Bu yönüyle artan nüfusa altyapı hizmetlerinin sağlanması her zaman problem teşkil etmektedir. Bu yönüyle, yarın ivedi çözülmesi gereken problemler bugün zamana yayılarak, yarın büyümeden çözülebilir.

Bireylerin ikametgahları e-devlet üzerinde bulunmaktadır.  İş yeri adres bilgileri de e-devlet üzerinde bulunmaktadır. Belbis, e-devlet entegrasyonu sayesinde, bünyesinde ikametgah bilgilerini  tutmaktadır. E-devlet üzerinden SGK verilerine erişilebilinir. Bu iki veriyi alarak, bireylerin iş yerlerine hareketlerinden yola çıkılarak, belirli saatlerdeki  karayolu trafik yoğunluğu daha oluşmadan hesaplanabilir. Bu yolla, yazılım üzerinde olası trafik bilgisi önceden öngörülebilir ve çözüm geliştirilebilir.

1.3)Sosyal Hizmetler

Belbis üzerinde Sosyal yardım modülü bulunmaktadır. Bunun kapsamı genişletilerek ve Yapay Zeka ile işlemesi sağlanarak, şehir sakinlerinin demografik ve sosyo-ekonomik envanteri, Kimlik paylaşım servisinden ve sgk’dan  (e-devlet) alınan verilerle çıkarılarak, ihtiyaç sahibi risk grubu bireyler belirlenebilir. Bu risk grubu bireyler, düşkün duruma gelmeden daha küçük yardımlarla, daha refah içerisinde yaşamaları sağlanabilir. Yardıma muhtaç bireylere, sağlanan yardımın, yazılım sayesinde, daha koordine şekilde yapılması sağlanarak, olası aksaklıkların önüne geçilebilinir. Devlet yönetimi Zekat Fonu kurarak, buradan sağlanacak  kaynağı bu modül yardımı ile ihtiyaç sahiplerine, (dini kurallar çerçevesinde) aktarabilir. Bu sayede dini mükellefiyetlerini yerine getirmek isteyen bireylerin bu ihtiyaçları, devlet eliyle daha kolay gerçekleştirilebilir. Zekat ekonomik istikrarlandırıcıdır, devlet yönetimi, zekat veren mükelleflerin devletin açtığı ihalelerde önceliğe sahip olmasını sağlayabilir. Bu sayede, ekonomik istikrarlandırıcı özel sektör eliyle finanse edilir ve devlet yönetiminin harcamaları dahi ekonomiyi iyileştirici müdahale sağlayabilir. Bu sayede daha az kırılgan makro ekonomik yapıya kavuşma sağlanabilir.

Devlet himayesinde yapılmayan dini faaliyetlerin, farklı oluşumlar tarafından istismar edilmemesi için, bu politikanın uygulanması elzemdir. Sadece bu ekonomik sistem dahi farklı bir makalenin konusudur.

 

1.4)Sağlık Hizmetleri

Nüfus ve İmar hizmetlerini doğrudan ilgilendiren bir konu olması itibari ile nüfusa düşen sağlık hizmetleri doğrudan yazılım belirleyeceği endekslerle ifade edilebilir ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç olan nüfusa ve bölgelere doğrudan hizmet sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulabilinir. Yine eğitim hizmetleri altyapısı, nüfusa dayalı olarak önceden hedeflemesi yapılabilinir.

 

1.5)Toplu Taşıma

Elektronik sistem kullanan toplu taşıma araçlarından gelen doluluk bilgisi ve hattın bulunduğu karayolu trafik bilgisi ile yeni hat tayini yapılabilir ya da hatta bulunan toplu taşıma araçlarının sayısı arttırılabilir. Asfalt altyapı masraf bilgileri ile toplu taşıma ücret tarifeleri, fırsat maliyeti baz alınarak sistem tarafından detaylı incelenebilir, bu sayede; toplu taşımayı ucuzlaştırmak ile ek karayolu yapmak arasında karar verilebilir  ve bu yolla daha ucuz, daha sorunsuz toplu taşıma hizmeti sağlanırken, şehirlerimizdeki trafik sorunu çözülebilir.

 

1.6) Muhasebe – Gelir – Kaynak Kullanımı

Arttırılan gelir kalemlerinin, yönlendirileceği yatırım alanları, kısa, orta uzun vadeli yatırımlar olarak değerlendirilebilir.

Birbirine yakın belediyelerin, ortak ihtiyaçları, ortak tesisler kurularak (geri dönüşüm, atıksu arıtma) sağlanabilir. Elbette mevcutta da belediyeler bu yolu tercih etmektedirler. Ancak, bu ihtiyaçların siyasi ve bürokratik engellere takılmadan, yazılım ile belirlenmesi ve kaynak kullanımının sağlanması ortak yazılımla daha verimli olabilecektir.

Belediye hizmet kalitesinin, yazılım tarafından tayin edilecek endekslerle ölçülmesi ve bu yolla en zayıf hizmetlerin geliştirilmesi için yönetime tavsiye verilmesi sağlanabilir.

Devlet yönetimi, bütçe kalemleri kapsamında, yeni mali yılda belirleyeceği ekonomi politikasına göre, kaynak arttırımı, yatırım veya istihdam artışına yönelik, sahip olunan kaynağın yeni yılda kullanımını yazılım tavsiyesi ile sağlayabilir. Yani özetle; yeni mali yılda, devlet istihdam artışı sağlayacak ve bu amaçla ekonomi politikası uygulayacak olursa, sistem belediyeleri, sahip olduğu kaynağı, istihdam artışına yönelik uygulamak üzere yönlendirebilecektir. Şehir sakinlerinin demografik yapısı ve sosyo-ekonomik durumunun yazılım üzerinde envanterinin çıkarılacağını daha önce belirtmiştik. İşte buradan çıkarılan envantere göre daha genç ve daha muhtaç durumda olan, her haneden bir birey önceliklendirilerek, istihdam kararı uygulaması, belediye yoluyla sağlanabilir. Belediye yönetimi de, bu yolla yeni yatırım kararını uygulayabilir.

 

 

1.7) Devlet Yönetimi

Sistem üzerinde Sayıştay bütün belediyelerin finansal durumunu, inceleyebilir. Bu yolla Sayıştay denetimleri sistem vasıtasıyla yapılabilir.

Sağlanan hizmetlerin, güvenlik birimlerince takibi, izleme yetkisiyle uygulanabilir ve bu yolla güvenlik güçlerine, haber alma faaliyetlerinde yeni bir cephe sağlanabilir.

Bütçe çalışmaları yoluyla belirlenen ekonomi politikaları, belediyelere doğrudan iletilerek, makro politikaların mikro bazda uygulanması sağlanabilir. Yine bu yolla, belediyelerin performans yönetimi takip edilebilir. Bu politikalar sadece anlık ve bir yıllık hizmetlerin sağlanması amacını gütmemektedir. Sistem sayesinde, 5 yıllık ya da daha fazla zaman projeksiyonlarında, gelir ve harcama kalemleri bugünden izlenebilir ve tayin edilebilir.

Belbis Yapay Zeka (BelYZ) ile belirlenecek belirli endekslerin, ya da devlet yönetimi tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeni endekslerin tanımlanması sağlanabilir. Bu sayede, istenen endekslere göre sistemi kullanan bölgelerin haritalanması sağlanabilir, bu haritalardan yola çıkarak, bölgesel büyüme politikaları geliştirilebilir. Ya da yazılımın daha ileri seviyesinde, bu büyüme politikaları hesaplanarak, devlet yönetimine bu politikaların uygulanması konusunda tavsiye verilebilir.

 

1.8) İtibar Yönetimi – Halkla İlişkiler – Sosyal Medya – Yeni Yatırım Kanalları

İşletme bilimine göre, markalaşmanın yolu üretim standardizasyonundan geçmektedir. Belediye de görece bir işletmedir. Ancak ürettiği ürün vatandaşına sağladığı hizmettir. Dolayısıyla, belediyecilikte markalaşma, vatandaşa sağlanan hizmet kalitesinin standardizasyonundan geçmektedir. Ancak sadece vatandaşa sağlanan hizmetin kalitesini sağlamak yeterli olmayacaktır. Buna ek olarak belediye, bölgesinde bulunan her turistik işletmeden ve kent estetiğinden ve çevre düzenlemesinden de sorumludur. Belbis Yapay Zeka (BelYZ) lokasyon bazlı sosyal medya takibi yaparak, olası vatandaş yada turist memnuniyetsizliğini saptayabilir, saptanan bu memnuniyetsizliğe hızlı müdahale sağlanması için ilgili birimlere haber verebilir.

Sistemin sürekli olarak lokasyon ve konu bazlı sosyal medya takibi yapması ile belediyelerin, belediye bünyesindeki turistik değere sahip bölgelerin ve belediye başkanlarının itibar yönetimi sağlanabilir. Bu kapsamda, olası memnuniyetsizlikler analiz edilebilir, kriz yönetimi konusunda argüman geliştirilmesi için belediye başkanlarına ve devlet yönetimine analizler sağlanabilir, hatta sistem ileri seviyeye geldiğinde tavsiyede bulunabilir.

Yine lokasyon ve konu bazlı, belediye bünyesindeki turizm işletmeleri endeksleri belirlenebilir, iyileştirilmeleri yönünde belediye yönetimleri bu tesislerle görüşebilir.

Buradan gelen analizler çerçevesinde belediye hizmet kalitesi analiz edilebilir ve iyileştirme yönünde işlem yapılabilir.

 

Tahmin edilebilir uygulama alanları yukarıda belirttiğimiz konular olabilir. Buna ek olarak, daha önce de belirttiğimiz gibi, uygulamada, yazılımın ucunun açık olması sebebiyle ve analiz edilecek verinin büyüklüğü hesaba katıldığında, gerçekleştirilebilecek faydalı uygulama alanları tahmin edilemez.

 

Yine aynı şekilde sistemin işe yaraması kanıtlandıktan sonra, Türkiye Belediyeler Birliği, daha önce bu çapta bir sistem geliştirilmemiş olması sebebiyle, mevcut sistemi, Dünya’nın diğer bölgelerindeki belediyelere de sağlayarak, ülke için gelir getirici yada iş birliği sağlayıcı dengeler kurabilecektir.

 

 

2) Yapay Zeka Nedir?  Kullanım Yöntemleri Nelerdir?

Bilgisayarlara insanlar gibi düşünme yetisi kazandırmak üzere geliştirilmiş yazılımlara yapay zeka denir.

Bakış açısına göre, akıllı telefon yazılımı yada hesap makinesi dahi bir yapay zeka yazılımı olarak kabul edilebilir.

Yapay zeka konusu, sadece pek çok farklı ve kompleks disiplin konusunda uzman bireylerin bir arada çalışmasını gerektiren bir konu değildir. Pek çok disiplini öğrenmiş bireylerin, bunların hepsini kullanarak, yazılım geliştirebildiği varsayılan bir konudur.

Yapay Zeka, İstatistik, veri bilimciliği, veri madenciliği, yazılım, bilgisayar insan etkileşimi, makine öğrenmesi gibi tek başına dahi çok kompleks olan konuların bir arada düşünülerek geliştirilmesi gereken bir sistemdir.

Yapay zeka kullanımı, ilk olarak arge yoğun sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara örnek verecek olunursa; bazı havacılık firmaları, hafif materyallerden oluşan, alternatif kabin için ekipmanlar geliştirmesi sayılabilir. Ya da son yıllarda yollarda görülen sürücüsüz otomobiller bu konunun kapsamına girmektedir.

Yapay zekanın özellikle ilaç sektöründe, yeni ilaçların geliştirilmesinde, ilaç geliştirme sürelerini 20 – 50 yıl bandından birkaç yıla indireceği düşünülmektedir.

Ar-ge öncü bu sektörlerden yola çıkarak, gündelik hayata yönelik gelişmeler, yavaş yavaş gerçekleşmektedir.

Yapay Zeka, bulut bazlı veya  öz yazılım olmak üzere iki tip yapıda kullanılabilir.

Bulut sistem yapay zeka; belirli bir firmanın geliştirmiş olduğu, belirli kurallarla düşünen, istenirse kendi sisteminizi bu yapıya entegre ederek, yazılımı akıllı hale getirmeye yarayabilen sistemlerdir. Bu tip sistemlerde, eldeki  veri yorumlanmak üzere bulut sunucularına gönderilir, oradan gelecek cevap da yazılımda kullanılır. Ancak, dış hizmet sağlayıcı gönderilen veriyi ne şekilde kullanır bu bilinemez. Dolayısıyla, vatandaşların hassas bilgileri bu firmalar tarafından nasıl kullanılır bilinmeyeceği için, bu yapı incelenmeyecektir. Ayrıca bu tip sistemler ek kullanım ücretlerine tabidir. Örnek uygulamalar için, (https://www.ibm.com/watson/) adresi incelenebilir.

Öz yazılım olarak yapay zeka; geliştirilen yazılım üzerindeki verinin, belirli bir düzen kapsamında biriktirildiği ve burada biriken verinin, kurum sunucusunda, kuruma ait insan kaynağı ile geliştirilen algoritmalarla yorumlandığı yapay zeka yöntemidir. Dışa bağımlılık gerektirmez, bütün veri kurum sunucularında yorumlanır. Bilgi güvenliği açısından daha güvenilirdir. Bir kere geliştirilir ve bulut sistemler gibi kullanım sırasında işletme maliyetlerine maruz kalınmaz.

 

2.1) Dünya’da Belediyelerin kullandığı  Yapay Zeka Kullanım Yöntemleri

 

Şehirlerin akıllı hale getirilmesinde Yapay Zeka ve görsel işleme yöntemlerinden  birlikte faydalanılmaktadır. Bunun için, şehrin belirli bölgelerine kameralar yerleştirilmekte, buradan gelen görüntüler, görsel işleme sistemleri ve entegre yada bulut yapay zeka yazılımları ile işlenmekte, herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan, şehir sakinlerinin faydalanması sağlanmaktadır.

Bu sayede, görsel işleme ve yapay zeka kullanımı ile birlikte, trafik verilerinin işlenmesi ile trafik sorununa çözüm geliştirilebilmektedir. Bu yöntemden faydalanılması için, kamera, ek teçhizat ve sunucu ekipmanları kurulumu gerekmektedir. Ayrıca bu ekipmanların kullanacağı yazılımlar da yurtdışı menşeili firmalar tarafından geliştirilmektedir. Bundan dolayı, bu tip yapıyı kullanmak isteyen belediyeler, hem ek finansal kaynak kullanmak zorunda kalacak, hem de bu kaynağın yurtdışı firmalarına aktarılması dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz etki edecektir.

Dünya bankasının geliştirmiş olduğu bir yazılım da bulunmaktadır. Bu yazılım, belediyenin tapu bilgilerine erişerek, mevcut yerleşim düzenine göre belediyecilik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik, yönetime destek sağlanmasını amaçlamaktadır. Ancak bu tip verilerin yurtdışı merkezli oluşumlar tarafından ne şekilde kullanılacağı bilinmemektedir.

 

3) Belbis Yapay Zeka Entegrasyonu (Belyz)

Belbis, açık kaynak kodlu yazılım dilleri kullanılarak yazılmış bir uygulamadır. Seçilen yazılım dili ve veritabanı sayesinde, yapay zeka geliştirilmesi için kullanılacak altyapı ile iletişiminde sorun olmayacaktır. Belbis kullanım bilgileri sürekli olarak Belbis Yapay Zeka sunucularında yedeklenebilir. Bu noktada açık kaynak kodlu büyük veri (big data) sistemleri kullanılabilir (Hadoop).

Yapay zeka sistemleri yoğun işlemci gücüne ihtiyaç duyarlar, bu noktada gerekli işlem gücü TBB Belbis sunucularından sağlanabilir. Belbis sunucuları gündüzleri belediyeler çalışma yaparken belediyelere hizmet verirken, mesai saatleri dışında da Yapay zeka için gerekli işlem gücünü sağlayabilir.

Belbis Yapay Zeka (BelYZ) gerekli depolama ve işlem gücü gibi süreçler sağlandıktan sonra, istatistiksel olarak karar modellerini kullanarak biriken büyük veriyi analiz edecektir. Yapay zeka sistemlerinde, karar modelleri kullanılmaktadır. Karar modeli, insanın düşünce yapısındaki, anlık bilinç durumu gibi düşünülebilir. BelYZ biriken veriyi bu karar modeline göre yorumlayacaktır. BelYZ için temel karar modelleri kullanılarak, mevcut veri yorumlanırken, karar modeline alternatif olarak, girilen veri ile belediyenin hizmet kalitesi arasındaki korelasyon, (alınan geri bildirimler sayesinde) BelYZ’in denetimsiz öğrenmesine bırakılabilir. Bu durum olması durumunda, BelYZ üzerinde ne tür bir sonuçla karşılaşılacağı tahmin edilememektedir. Ancak eğer istenen durum gerçekleştirilirse, her belediyenin kendine özel bir büyüme modeli çıkartılabilir. Bu büyüme modeli de, kritik yol metoduna dayalı, belediyeye özel stratejik büyüme planı haline getirilebilir.

 

 

4) Son Söz

Belbis geliştirilmeye başlandığı dönem itibari ile zamanının ihtiyaçlarının fark edildiği bir uygulamadır. Bu kapsamda, doğrudan belediyelerin ihtiyaçları doğrusunda şekillendirilmiş ve şekillendirilmeye de devam etmektedir.

Uygulama geliştirme amacıyla bir araya gelen küçük ekipler çok büyük başarılara imza atabilmektedir. Unutulmamalıdır ki; 2014 yılında 16 milyar dolara facebook tarafından satın alınan Whatsapp adlı uygulamanın çekirdek ekibi sadece 10 kişidir.  2017 yılında 1 milyar kullanıcıya sahip bu uygulama, sahiplerine tüketici davranışı bilgilerini sağlamasının yanı sıra, bağlı bulunduğu ülkelerin istihbarat servislerine de bilgi sağlamaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar için en temel bileşen, bina, ekipman ya da finansman değildir. Konu ile ilgili en temel bileşen, nitelikli işgücüdür. Yapay zeka konusunda gerekli çalışmaların başlatılabilmesi amacıyla ihtiyacımız olan işgücünün yetiştirilmesi maksadıyla, şimdiden harekete geçilmesi, bir 3 yıl sonraki gereklilikleri sağlamak için ülke olarak elimizi güçlendirecektir. Bu maksatla, Yurtdışı yüksek lisans burs imkanlarına  bahsettiğim konuların öncelikli hale getirilmesi dahi ülke olarak yarının ihtiyaçlarını bugünden sağlamak için yeterli bir adım olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir